Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie voor wat betreft de opleidingen van de Politieschool, alsook de contactgegevens van onze opleidingsverantwoordelijken.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De nota CG-2020/1231 van 12/03/2020 en van 13/03/2020 en de nota d.d. 19/3/2020 en de nota CG-2020/1561 van 09/04/2020, zoals verspreid binnen de politiediensten, zijn de meest recente richtlijnen.

Concreet betekent dit voor de activiteiten van de Politieschool het volgende:  

STAND VAN ZAKEN BASISOPLEIDINGEN

Basisopleiding basiskader (aspirant-inspecteur) – promotie mei 2019

De aspirant-inspecteurs van de promotie mei 2019 zullen hun toekomstige entiteit van bestemming vervoegen van
zodra zij geslaagd blijken voor hun examens.

Ze volgen momenteel de nog in te halen lessen via afstandsonderwijs. Vervolgens leggen ze hun laatste permanente evaluatie af om te kunnen starten aan de examens. De examens zullen georganiseerd worden vanaf 20/04/2020 op een manier dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de naleving van de aanbevelingen inzake social distancing. In dit verband zal het afleggen van examens op afstand bekeken worden. Voor de examens waar dit niet mogelijk is, zullen de regels van social distancing zo goed als mogelijk worden nageleefd. 

Voor wat de aspirant-inspecteurs betreft die in principe afstuderen eind april blijft de originele datum (30/04/2020) einde opleiding (en dus benoeming) onveranderd.

Basisopleiding basiskader (aspirant-inspecteur) – promotie oktober 2019

Deze aspiranten zetten voorlopig hun opleiding (theoretische vakken) verder via afstandsonderwijs en dit minstens tot 19 april 2020

De eventuele organisatie van de praktische vakken en het werkplekleren van blok 2 zal na 19/04/2020 worden geëvalueerd rekening houdend met de evolutie van de situatie en van de beperkende maatregelen.

Basisopleiding middenkader (aspirant-hoofdinspecteur)

De basisopleiding van aspirant-hoofdinspecteur blijft tijdelijk opgeschort, en dit tot 19 april 2020. Zij zullen de lessen hernemen vanaf 20/04/2020. De aspirant-hoofdinspecteurs blijven zolang in hun korps van bestemming. Tijdens deze opschorting keren de aspirant-hoofdinspecteurs tijdelijk terug naar het operationele statuut van inspecteur. Ze kunnen op reguliere wijze ingezet worden voor operationele opdrachten overeenkomstig de graad en competenties van inspecteur ,en hebben recht op eventuele toelagen en vergoedingen die aan dit statuut verbonden zijn. 

Gegeven de uitzonderlijke omstandigheden, wordt de periode van opschorting en tijdens dewelke de aspirant-hoofdinspecteurs werden geïntegreerd in hun eenheid van oorsprong, gelijkgesteld met een stageperiode. De einddatum van de opleiding middenkader zoals ze initieel werd voorzien, blijft in die zin gevrijwaard. We organiseren de heropstart van de opleidingen rekening houdend met het respect voor de aanbevelingen qua social distancing. In dit raam wordt vooral ingezet op afstandsonderwijs. Voor de cursussen waarvoor dit niet mogelijk is, worden de regels van social distancing maximaal gerespecteerd. Concrete info hierover wordt rechtstreeks met de aspirant-hoofdinspecteurs en de docenten in kwestie gecommuniceerd.

Nieuwe indiensttredingen

De geplande indiensttredingen van nieuwe aspiranten vinden plaats op de voorziene data en dit conform de richtlijnen die verspreid werden inzake preventie in verband met het coronavirus. Dit betekent onder meer dat er maximaal gewerkt wordt met afstandsonderwijs. Strikt noodzakelijke fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd op een veilige manier, rekening houdend met de preventievoorschriften inzake het coronavirus.

Voor het PLOT betekent dit dat de geplande indiensttreding van 4 mei 2020 doorgaat onder de hiervoor beschreven omstandigheden. Meer informatie volgt.

Vooropleiding / Voorbereidingstraject op de selectieproeven 

BLOK 1 van het voorjaar werd tijdelijk opgeschort. De lessen die nog ingehaald moeten worden zullen vanaf volgende week via afstandsonderwijs gegeven worden. De concrete informatie hierover wordt rechtstreeks aan de cursisten bezorgd.

BLOK 2 van het voorjaar is geannuleerd. Mensen die hiervoor ingeschreven waren kunnen zich opnieuw inschrijven via de website voor de editie in het najaar.

Contactgegevens:

Basisopleidingen inspecteur, vooropleiding en nieuwe indiensttredingen:
Bert Boelen, tel. 089 778 283, e-mail bert.boelen@plotlimburg.be 

Basisopleiding hoofdinspecteur:
Johan Laevers, tel. 089 778 286, e-mail johan.laevers@plotlimburg.be 


SELECTIECOMMISSIE

De selectiecommissie voor de politie hervat in het PLOT haar werkzaamheden op 6 april 2020. De selectiecommissies worden georganiseerd op een veilige manier, rekening houdend met de preventievoorschriften inzake het coronavirus. Meer informatie over de rekrutering en selectie vind je op www.jobpol.be


STAND VAN ZAKEN PLANNING VOORTGEZETTE, FUNCTIONELE, GECERTIFICEERDE CALOG-OPLEIDINGEN

Alle voortgezette opleidingen werden geannuleerd tot en met 5 juni. Info over specifieke opleidingen vindt u hieronder.
Vanaf 8 juni kunnen de theoretische voortgezette, functionele en gecertificeerde calogopleidingen in een leslokaal terug aangevat worden.
Er wordt steeds rekening gehouden met de opgelegde corona-maatregelen.

FUNCTIONELE OPLEIDINGEN

Specialist Dwang met vuurwapen/Dwang zonder vuurwapen

– Theoretisch gedeelte, DZV+DMV samen: van 02/03/2020 tot en met 19/03/2020: de opleiding werd stopgezet met als laatste lesdag 12/03/2020. De resterende vijf lesdagen worden ingepland in juni. De vormingsverantwoordelijken van de cursisten worden tijdig op de hoogte gebracht van de nieuwe data.
– Praktisch gedeelte Dwang zonder vuurwapen: was gepland van 20/04/2020 tot 25/06/2020 en wordt verschoven naar het najaar.
– Praktisch gedeelte Dwang met vuurwapen: gepland in het late najaar of voorjaar 2021.

Wijkinspecteur

– Startdatum voorjaar was gepland op maandag 16 maart 2020, opleiding was/is volzet, de geplande opleiding najaar 2020 is ook al volzet.
– Het PLOT heeft volgend voorstel voorgelegd aan de politiekorpsen: cursisten van de opleiding in het voorjaar krijgen voorrang voor de data in het najaar, de opleiding van het najaar schuift door naar het voorjaar 2021. De vormingsverantwoordelijken van de cursisten worden hiervan op de hoogte gebracht.

Patrouillehondgeleider

– De start van luik 2 is geannuleerd tot nader order.
(ook de maandelijkse trainingen en verplichte voortgezette opleidingen
zijn geannuleerd tot nader order.)

OGP (160 u. en 60 u.)

Startdag gepland op 20/04/2020 maar geannuleerd wegens verlengde corona-maatregelen.
Het PLOT heeft volgend voorstel voorgelegd aan de politiekorpsen: cursisten van de opleiding
in het voorjaar krijgen voorrang voor de data in het najaar, de opleiding van het najaar
schuift door naar het voorjaar 2021.

Vertrouwenspersoon (40 u.)

Startdag gepland op 21/04/2020 maar geannuleerd wegens verlengde corona-maatregelen.
Deze opleiding wordt verschoven naar het najaar 2020. De vormingsverantwoordelijken van de ingeschreven
cursisten worden tijdig op de hoogte gebracht. 

Motor
->Zowel de toelatingsproef van 7 mei als de startdatum FO motor van 14 mei werden op 4 mei geannuleerd.
De toelatingsproef staat gepland op 9 juli NM.
De vormingsverantwoordelijken van de cursisten werden op de hoogte gebracht.

 

GECERTIFICEERDE CALOG-OPLEIDINGEN

Basisgebruik Acces, Excel en Word (niv. C)

– Enkel nog examen af te leggen. Dit stond gepland op 20/03/2020 en wordt verschoven naar 12/06/2020.

Diepgaand Office-pakket

– 32 u. (niv. B): startte op 07/05/2020 maar wordt uitgesteld naar het najaar wegens verlengde corona-maatregelen.
Nieuwe startdatum: 25/09. De cursisten werden op de hoogte gebracht.

 

VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN

OBP

– De opleiding is gestart op 09/03/2020, twee opleidingsdagen zijn doorgegaan.
Nog vier en een halve lesdag te organiseren en een halve dag examens.
De vormingsverantwoordelijken van de cursisten worden tijdig op de hoogte gebracht
van de nieuwe data.

RPAS

– Opleiding startte normaal op 14/04/2020, maar is uitgesteld tot september 2020.

Contactgegevens

Opleidingen geweldbeheersing (ruime zin: GPI 48, dwang zonder vuurwapen, TECC, PITIP (TPI)):
Luc Vancluysen, tel. 089 778 261, luc.vancluysen@plotlimburg.be  

Functionele opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be  

Voortgezette, baremische en gecertificeerde calog-opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be  

Opleiding patrouillehondgeleider:
Philippe Liénart, tel. 089 778 259, philippe.lienart@plotlimburg.be  

Andere:
Bart Van Brabandt, tel. 089 778 287, bart.vanbrabandt@plotlimburg.be 

 

VERKEERSKLASSEN

GEANNULEERD: educatief verkeerspark in Oudsbergen van 14 t/m 29 mei 2020.

Gezien de huidige situatie en aangepaste maatregelen omtrent het Coronavirus schort de provincie Limburg de lessen op het verkeerspark op.
De federale overheid raadt het contact tussen kinderen en personen ouder dan 65 jaar af. De vrijwilligers die lesgeven op het verkeerspark behoren grotendeels tot deze leeftijdscategorie.
Tevens kan de afstandsmaatregel of ‘social distancing’ moeilijk gehanteerd worden op het verkeerspark.

 

Het PLOT doet er alles aan om de gevolgen van de corona-crisis voor de opleidingen zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze cursisten en docenten, als voor het bredere werkveld.

We zijn er ons tegelijk van bewust dat de aanpassingen die we doorvoeren ongemakken met zich meebrengen en willen ons daarvoor verontschuldigen.

Informatie over het coronavirus en tips om gezond te blijven vind je op de volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

 

 

Lijkt een job bij de politie iets voor jou? Neem dan eerst een kijkje op de website www.jobpol.be . Op deze website kan je alle informatie vinden over de selectieprocedure en over de toelatingsvoorwaarden van inspecteur van politie.

In de Politieschool van het PLOT worden enkel inspecteurs en hoofdinspecteurs opgeleid.

 

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.